pondělí, 20 květen 2024 15:59

Vyjádření Spolku výtvarných umělců Mánes k situaci na AVU

 Manes logo 80cm 2021 cerna mensi

 Vážená paní rektorko, vážení členové akademické obce,

Spolek výtvarných umělců Mánes, jakožto součást kulturního a uměleckého života v českém a vůbec středoevropském prostoru, jehož členy jsou (a byli) významní absolventi i samotní pedagogové Akademie výtvarných umění v Praze, vyjadřuje tímto své stanovisko k současné situaci na této významné státní kulturní instituci.

Jsme hluboce znepokojeni situací posledních dní, která vznikla ohledně připravované „rychlé akce“ odstranění Krucifixu od J. V. Myslbeka a již provedené akce odstranění sádrových kopií soch antických sochařů. Z nám dostupných a získaných informací, komunikace na sociálních sítích a vzniklých článků vyplývá, že neproběhla žádná odborná diskuse na poli akademickém natož pak s odbornou veřejností, kdy by mnohé kapacity z řad teoretiků, historiků, restaurátorů a mnoha dalších umělců, měli možnost se k dané problematice kompetentně vyjádřit. Tato diskuse neproběhla a v „utajení“ byla provedena „čistka“ na chodbách Akademie, kde byly vzácné sádrové kopie antických soch odstraněny během několika hodin pod záminkou instalace klauzurních a diplomových prací. Ano, podle Vašich slov se jedná o tzv. „fundus akademie“, ale uvědomme si, že tyto sochy a zejména pak socha J. V. Myslbeka jsou vzácnými uměleckými díly, která mají nevyčíslitelnou hodnotu a jsou kulturním dědictvím národa, odkazem zakladatele moderního sochařství a v neposlední řadě důkazem kvality sochařské školy na Akademii a ne obyčejnou židlí nebo stolem, které lze kdykoliv přemístit nebo naskládat na sebe do skladu. Jakékoliv přemisťování, zejména ne nezbytné, vystavuje tato umělecká díla a vzácné kopie zbytečnému ohrožení, byť prováděného restaurátory, kteří Vám tuto skutečnost zajisté potvrdí. Akademie byla vždy nositelem a ochráncem odkazu génia největších umělců naší kultury i v časech nejtěžších, za okupace (než byly zavřeny nacisty všechny vysoké školy), a dokonce ani v časech nejhlubší totality a normalizace si nikdo nedovolil uvažovat nad takovou dehonestací tohoto odkazu. Akademie kromě vzdělávání uměleckého má povinnost vést obecně k ochraně a úctě vůči umění minulému i současnému, vzájemnému respektu a komunikaci. Pouze tak se může kultura dále rozvíjet a růst. Odstřihnutí se od tradice nebo odkazu vedlo vždy k úpadku. Pokud nebudeme mít z čeho čerpat a z čeho se učit, jsme odsouzeni k malosti a provinčnosti.

Ve světle těchto znepokojivých událostí apelujeme na vedení Akademie, aby upustila od „normalizačních“ praktik a provádění „čistek“ v jakémsi uměle vytvořeném „třídním boji“ a vyzýváme Vás k uklidnění situace otevřenou transparentní komunikací a zejména pak k zaměření se na skutečné poslání Akademie výtvarných umění v Praze. Tím je kvalitní vzdělávání a výchova nových osobností uměleckého a kulturního života.

S přátelským pozdravem za Spolek výtvarných umělců Mánes

Ak. mal. Ivan Exner
Předseda S. V. U. Mánes

PhDr. Michael Zachař
Jednatel S. V. U. Mánes

V Praze 20. 5. 2024